Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Airu Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga Tập 1

Chương 04

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

AVvXsEhGBpGZrLMTh0Fp3j1pIPEO4dEMSzMjCfJSjOaJ_sNzeeV-b1EZTn-0YxZO3vaqR9bVO0PnPN1c-xc5GZTQOqfGmDzNj991pjI1nwVKteflLseB8-jok0blOkUZid96Qbw3iX4MvhFlZZqjRiUCnNfREnRwjpPZhOTyv1sw-uIkXJ24LcBLPXmnd3Qh=s16000

AVvXsEhcoDNEoVRFZf6mZs57vlE-EY9Z1b1j3r1mgClgVN1tOOtzJLwDmDleRTBUi4qJ0iUacnUrgf0CQ9gCfBJW0RXA_uKT5rkeLrYbWkxbe7rcau5cNnNg4OMVMR0UH0G_P9WklFCbVpb7NMqmmz6NjgU8U0dJN67Y0svGcLhBpQnNfpnfSooJ0HEtYWst=s16000

AVvXsEgYhy55d04mmd4vlnV6TQTCOreJwA6hR2gydKqr38LHDFT6SlWPb8iYQAfh3yWgwSWSaCBxKMzoKi53cMoEGVc7OY81yWfC1IWUcI7HnUkiwQftXBdVFEBEgaorkPbOAxSszFjWNqF17JlPKcRJavUp9EZwSCjQE0UuC0ukw4X5ePCnONBxAlJy5PyT=s16000

AVvXsEjpHahyQLJKid1g8oTnBLH3TcCDNJ1SVdtvR3xk9NfILjPuKZ4OLAFtclLblGCyOE3hhHJXpz1IHmLAjdXiPmghpI6XZPkX6YU7OfibVQAvehGFm5t8rZF6HdcZcCyCDwyYYHxzcK__sV-6pd7vStmkPL1ayGurk9er3mQjJI0KREOFwvVjqzmC_v9Z=s16000

AVvXsEj_U_i15yWr8nyMkBOUwn7FvBK1G4giWU760YidFBGDjBDzORDF33AKaRhN9mPnYi7GR7iLQr2mfSjnl-eHJTuI7lb1I8K6Ho6ZB5YdSGryT0p1IeEn8NuiAF9wBQ2p0lEcB5N3njG8iX15a17RshogmIFyBnrPVFKecjma9gj7cN-JhRPrcDZ8tzs9=s16000

AVvXsEglmn35IP0k-WC57iwqgGXO7S7f7k3twRSIh85WaLUm2Wh1eLtclrU4MZ5G3TjQOwBXW4lcB_dxJuWNy-jgikl5IRpaA8BTaqGBaIIwmHi9gpWMoclaYQ3Yga43v6e1_5VT812aFQXx6T0l7Y5jQGm69mh-mQsTv_gwiXmXtGJEb94WKnU0Co21Omao=s16000

AVvXsEharzL4O4Mf_mlt2SCrzCdBsdaomQiX3wsOF7ik-yTb1ezGKNq_oSEGUZe-EAkEe7EnClloonk_t0FwIhAhCNAHwjX-VwYuPE6CDqN79HeRyoMXHwQPLWf2UPxjTqlTzky71g37fuUk3it9ogETGSiZ5GeOAxoEtCS54kseHGE8pnR3Zdth_UZg3Zig=s16000

AVvXsEjeXapTNY69LtfaMVla6RpcQ_PaKUh40YKaSSZkOChEQnwU3viQa4mbYZgztKfHVTlpkBrx7V8JDjtongqtMOs23y_U5Xv5el3pvHIpp8nP1mRkgW9MP8AZSTe5D1voFznfKm7oG6oUb5iomplNWpM3GF7mSffR26vBWyHluZX6P_fw4hMOeNhy6ww0=s16000

AVvXsEgy4pgiKqTOJApN8ZvzJ1OiTrTltb62yx9pIO-sGTuZb2Hh9MJxd55ImoRNH9gVDkFzzfUdY_JoA6glMPFiL67E34tFJFE6NIGiJhNPLU2qr5S8bhdJXb1hWwO19ZVYtGS_N5mBYq8x8_dkWzcJ5vYNOGEsHh8_Tsh2shqUX3hEpSp1IjG5l5RitrI6=s16000

AVvXsEhqtHmTrsm55ZkGhzp2osi_tWoI2GXQH0oI_hAPdo5E1De87a-YnSh4q6OX4p5XQqeSKJVrUwhP5JFLH9RkxChNy4s79mSB5-vCIkeibnAId98qIUJVucPrdcDySE1De5iiAlH4bbZkuIZCDtO4xq0Bi8nMosPi-6poykt-qJfvsIriLeUwGzYif1BE=s16000

AVvXsEjWKR4q60JTXRn4mC3NzLqTJwhm4aQ4YwHVbgpItMwx0J4lcMyV6EOtZsVHczUkC7y9FG2Zdvi2-_2OrVnRobD8NqxUcE7ut63_h1PBlQYqGqjGb2uLI8PzbETFBhOQ1WQcZmpNoEWEhIrOUe6k4BjvCKHkZ1I7mPJ_Qkl1OI0FLr4t-ItuyVQtHo1V=s16000

AVvXsEj00mC-p9thq08zYgc573zTushbSNGhT-BTQJ1rWTY_ujKEl7nPnSoGEGByHneV5_VA_RUBTwHQmmoGdwMlvHbZ4CumFdfcRYuD3zuOUgciHvRtXp-Gvr4ejGlno4XWUfaLKCvUUcj0RYa99CwN7WnncuPqjD05niQgJxuzaun4a-Kc1ad9fuEzFbZg=s16000

AVvXsEinAFACMti8QV4bzWEVzDOT-c5idgpsrjcIVQHDU7CfKBLnHxxdjsz9Ya3QXde6t5U4vv-UCCnCW6fuW-KWoLnXvtcB4ab6DQQi8KIvb8CvEZbCk_a-Flda8MOHv9p4Ns0jC4VFIP5k6fqMhFEDZgDQX2HCvUWWuVyQHPtghn17RuQZul-Gx2surndg=s16000

AVvXsEh8nPtNosYqPRyV3nUhpdwzrYD-8izUHDCRzZJhvgBiBybYDwsn6Cn0w-dq6hF7AZR_GUbjFkyxQ2EfZf2SwOGFABt8hAQHSaygJZXe04gAuvq7EpxKt9lxWNqJph0II6Bwh3y-GPEq0AJ9QN5MQ06_DPF7QwQ3sV1Vsmj5Zy6NVkE15pX6hlGx16qt=s16000

AVvXsEhGU1g6_QnIoe0ldFkpdb3n8SGZEzo0O0_YiGSnVFUV6-1Vwh5-Cef1c5jg8aWoUml0DxxWeIVO0r3lTJNvhvkdiPPYn0THl2t29pyOOX_6JlREcqQelgLNIiJVXlO4yk23fTyWsFso7Z4bFL74QYAyDwjUqiOp5s7lOS42xxTZ1e-IuJS18-xeHpl1=s16000

AVvXsEjVwib2KXlyDyYdVouJXNokGQbcMDXLleavs55v4yns5Usk93AoiBJ_wpHxZKKbgV6rJ5husCjK8j_Mdr7EJ20dcoSGJfdHYMUTNsylA0x5fSY_egGvtWZwuydFutb0QrHBlpWg7I5Zh9ntxFIBntuMkSeptmYVydO-GxDrBY7Cuml8pVXc6zynTmlm=s16000

AVvXsEjmBcyHfohUWqWBLKzdwrhRb9iHpRyw2EFNNBd7Jjbvtb3-ZCRHQhObFqHMrj9bggkwVmt5yQOQeGViJ31BbbXCyfk9YgO6iR5-8eA0A9qtrCDv6E--YioaS93f4YF75bS_ndRWiCzf1HNMEQGZDO1Bi_XSM36M1T5mDGdmhuYW6645tcQKJ8kQ-XUf=s16000

AVvXsEgzv629j68qz5D4_whLlegIlwmEPBxd9GnWJZm7BhezZkb6sbWIR0ExyTkyDdJbul8N942cJejGbqpTBDPV7cDj1ClK1qSmp2aXqzSWWTwhKUOOVhsRJl0LYicH-JQ-Jpu4_Xr8itPDLsuAcFDEedp_WSL4xYBZyLNc6PPD_3LIKc6S-HNR0Y8VxTez=s16000

AVvXsEikwLJ8uxyVgB8i4aqqSvCtIl7WzeK09B99YndtK0Jwv2pPtg74UCF09geir5Uf2RcCBAOoz06ZJ9TuopOLnTmz_3ZI8Bx712rkL0zLtvBdyAx7Uzc1EE9gLOMQBALNpz_-zZ9x3klTMtAOz9AWqBzWi8h7_WTusOpKfi9PGgesXa4Fy3tb_IcqJZpI=s16000

AVvXsEj6xRKySuAD8YNLSX7mil02_CI_C7F0a6f-SvogbsiS9wyAII42G9z7NvErS_3r5eWCFyNQ5G4INAMoqZ4fQT3Y8GcRGxyUUAJIoSSW0j3FGE2yQVAk3Zg6gfsnOyAqI48YeXQHxS7pjqG6i259vHfN-oCRHRxGQGwhtx46VEZvbXwlwppzlHcBWmK6=s16000

AVvXsEgJMh9bJeneuHRL7G0azcEH7sr_VBCQFPLVJ33KhxzL4lbiZonPp67qtm4diovuXYkOTNm8xc92wrn1aZWVffdSqLIO2Q6Z8HjZ4I-RQo9g6r5MaiJiLTJw3fmeE4CAlH4MjtOnYYUB5GKs9Q9d9MgqPPcJDxzOG1Y0wA9YL_m35OJDMv_7bDj4aYOc=s16000

AVvXsEi4YDpyR_0c-aAEWjewygM62DIbYtaHI80O0GMGBviNpkc1WRzHZujlC6jZXusSNxeaVutDPGbrifm_ZsnrVfg2OBfnDJRNcNPbdRckN2lRf6W79QbnlP4s42zUEPYQWF59FzsuW7Gnl24g52-4X17Fpl88eySZ7K77ZlXkHeLF05b2y4tzfXwd9Zb-=s16000

AVvXsEgUWUXWgVOZyguqwQn5OlCGGpiRgFMoJ0nkYlO7N612gIHo-_nT7rPNHcz-FsyRYE6kR3IGNhS91FS2Vgyj3uVoFgjw4eI_9K_5WIwuF8Newa5-owpAlp3m6HpCtFKZl8tCiIocyM2QAo3WK1EQOyjfIagHQMrJbAHhWW7l91hDyLadd-0e38U2rp1b=s16000

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chap 4 ded r trans ơi
bruh
Xem thêm
Đọc manga nó đỡ khó chịu hơn so với wn thật, chắc tác giả làm lời thoại tốt hơn.
Xem thêm
Tôi lại thấy đọc manga khó chịu hơn :))
Xem thêm
@Hyn05: Tôi thấy truyện này bên novelupdates nhiều người review 5 sao tưởng hay lắm nhưng đọc thì thấy hơi overrated, mấy cái review tôi thấy hợp với cảm giác mình nhất lại là mấy review chê. Chắc vì thế nên đọc manga tôi giảm kỳ vọng mình xuống so với wn (nhiều người chê manga nên cũng chả kỳ vọng nhiều), ai ngờ đọc rồi thấy manga nó đỡ hơn, nhất là cái đoạn nữ thần thuyết phục ở bên wn tôi chả thấy tý thông cảm nào nhưng đọc manga thì thấy vui phết. Mỗi tội là đứa tóc đỏ thì vẫn cảm giác ăn hại như thường. Nói thật lão tác lấy cảm hứng từ konosuba hay gì mà chả thay đổi cái gì lúc đầu thế nhỉ? Đọc truyện cứ cảm giác đây là phiên bản konosuba mà không có chi tiết gây cười bằng. Makoto = kazuma khác ở chỗ makoto là thanh niên điển hình của isekai còn kazuma thì thành huyền thoại mẹ rồi, Đứa tóc đỏ (sao tôi éo nhớ được tên đứa này nhể) = megumi khác megumi như waifu còn tóc đỏ như một đứa ăn hại vậy (cái cảm nhận trong 3 vol wn đầu), Noah-sama = aqua khác cái aqua vô dụng với buồn cười hơn còn Noah thì hơi mờ nhạt (nói thật wn mấy vol đầu tôi hầu như chả nhớ tên ai ngoài makoto, noah còn lại chỉ có ấn tượng là thằng bạn béo, đứa tóc đỏ, lamia-san... Tôi nghĩ tác giả không tạo được ấn tượng ban đầu đủ mạnh để nhớ tên được nhể)
Xem thêm
Noah cute thật :>
Xem thêm