Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - The Lizard Man Heroes

Hình minh họa

Overlord_04_001 Overlord_04_003 Overlord_04_004 Overlord_04_021 Overlord_04_067 Overlord_04_157 Overlord_04_279 Overlord_04_361