Bộ lọc
Tập 1 : The Demon Lord Doesn't Allow Premit
Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng
Tập 01 - Cuộc gặp gỡ với INCUBUS
Volume 02: More Lovey-Dovey Boobtopia
★ April 29 Sunday(Showa day)