cần hỏi chiến thuật đánh nhau
Members

Xin hãy giới thiệu vài chuyện đề tài chiến tranh khôn khôn tí hoặc có gợi ý gì không

2 Bình luận

Lịch sử VN hân hạnh tài trợ t thề, hiểu mà mô tả được mấy chiến thuật của cha ông mình thời Bắc thuộc thì nó phải nói là kinh dị vc
Xem thêm