Whisper of Dream

Members
  • 307
    Chương đã đăng
  • 671
    Đang theo dõi
Tham gia: 17/06/2017
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon's Bloodline
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon-san Wants a Friend
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: