Heraniv

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

Nói điều thâm sâu với những kẻ ngu độn là một sự lãng phí tri thức.

Và lạm dụng lời nói thâm sâu không vì gì cả thì đó gọi là thùng rỗng kêu to.

Tham gia: 01/06/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào