Brick, Star, Colony.

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 22
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Colony No.21
  • Colony

spSiffb.jpg

1Wd5hre.jpg

Một thanh niên ưa soi mói lỗi của người ta :))

Ngày sinh: 21/02/2003
Nghề nghiệp: Dân cấp 3 mới vào viết OLN.
Sở thích: Cày OLN.
Tham gia: 16/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Kim - The Reality Gamer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: