Kagachiri

Members
  • 28
    Chương đã đăng
  • 32
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • KuroShii
  • KuroMShiron
  • Soshiro
  • Nguyễn Cường
Ngày sinh: 28/11/2002
Tham gia: 14/07/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia