Nhóm dịch: Revive Translation Team
Giới thiệu

.........

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Rebuild World
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Heavenly Castle
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Assassin's Pride
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: