Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

Là nhóm các Tác Giả (hoặc cá nhân) viết OLN Việt Nam không chuyên, bán chuyên hoặc chuyên nghiệp.

Truyện sáng tác
Sailing
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nữ Anh Hùng Phiêu Lưu Ký
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Journey Of The Last Dragon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Linh Hồn Báo Tử
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Xã hội lý tưởng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
True Calamity
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ấn Chú Quỷ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
2QQQ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
2018: Age of Magic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Henrietta!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Inferno
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bạn tôi được chuyển sinh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Câu chuyện về King Sky
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: