Nhóm dịch: JakKupi
Giới thiệu

Dịch khi có hứng thời gian rãnh. Dịch để chống thèm.

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: