Nhóm dịch: J4F
Giới thiệu

Là nhóm dịch tự phát, và luôn có nhu cầu tuyển mem

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
FFF-Class Trashero
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: