Nhóm dịch: Asia Group
Giới thiệu

Nhóm vốn bắt nguồn từ manga nhưng nay đã chuyển hướng thêm LN cho đúng nghĩa nhóm dịch

Trụ sở nhóm :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Sevens (LN version)
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
World Record
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: