Nhóm dịch: KoD
Giới thiệu

GoD ver2.0

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Shinka no Mi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Loner Harem Meister
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: