Nhóm dịch: DWR
Giới thiệu
Đú là chính dịch là phụ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Haroon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The cook of mercenary corp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
LV999 Villager
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
I Reincarnated For Nothing
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Zombie Master
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: