Bộ lọc
Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
Tập 02 - Âm mưu tại Kurultai