Overlord
Maruyama Kugane so-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vương quốc hảo hán (Hạ)

Minh họa

Độ dài: 22 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

OVERLORD 6

    Tác giả: Maruyama Kugane

    Cắm họa: so-bin

    Convert by hibiki3190

    ----------------------------------------------------------------------

オーバーロード 6 王国の漢たち (下)_ページ_001

Six_Armsオーバーロード 6 王国の漢たち (下)_ページ_006

<6 tay>

---------------

Blue_Rose

<Blue Rose>

------------

Pleiades_CD_Drama

<Battle Maid>

--------------

Blue_Rose_vs_Entoma 23-2Bvictim 24-2BEntoma 25-2BLakyus 26-2BEvileye 28-2Bgagaran 28-2Btia-2Band-2Btina

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận